Lịch sử phát triển của thuốc lá điện tử khói nhỏ và khói lớn

Hiện nay, ngành thuốc lá điện tử chủ yếu được chia thành hai loại: thuốc lá điện tử khói nhỏ và thuốc lá điện tử khói lớn. Nó được chia khoảng theo kích thước của thiết bị và lượng khói. Người dùng cũng được chia thành 2 loại theo tiêu